Víte, že nevíte?

Rádi bychom komentovali informace zveřejněné dlouhodobě na webu Wanemi CZ. V rubrice „Víte, že…“ není snad jediná informace, která by z našeho pohledu nebyla více než problematická…

Víte třeba, že:

  • WANEMI CZ předložilo stavebnímu úřadu všechny potřebné podklady pro vydání rozhodnutí o umístění stavby?

Za těch 6 let už spousta „vyjadřovaček“ propadla a co je hlavní – za celou tu dobu Wanemi CZ nebyla schopna doložit svůj vztah k pozemkům, resp. doložit souhlasy vlastníků se stavbou.

  • WANEMI CZ má připravenou kompletní žádost včetně dokumentace pro integrované povolení?

Tato informace je stará několik let a za tu dobu se změnila legislativa i reálná situace.

  • WANEMI CZ má s městem Zábřeh uzavřenou Dohodu o spolupráci, která má po spuštění závodu zajistit do Nadačního fondu, který má přímo podporovat sportovní a kulturní aktivity a sociální služby ve městě, vklad 100 milionů korun po dobu 10 let?

Místo toho teď žaluje Wanemi CZ město o milionové pokuty za porušování jednostranně výhodných smluv. Na tyto „holuby na střeše“ už dnes nikdo neuvěří.

  • ve stejné dohodě se město Zábřeh zavázalo nečinit aktivní kroky proti projektu – tento svůj závazek od roku 2011 (podle názoru Wanemi CZ) již několikrát porušilo. Za každé toto porušení požaduje po městě Wanemi CZ  smluvní pokutu 500.000,- Kč?

Wanemi CZ už město zažalovala o tyto pokuty a nepochodila, protože prostě nemohla prokázat, že jí někdo způsobil nějakou škodu.

  • právní služby proti záměru WANEMI CZ zaplatilo město už více než milion korun?

Zloděj křičí: „Chyťte zloděje!“. Nebýt Wanemi CZ, nebylo by třeba nikoho platit. Wanemi CZ využívá služeb podstatně dražších právníků a bylo by zajímavé vědět, z jakých peněz jsou celou tu dobu placeni, když tato společnost nic neprodukuje.

  • rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě „ukládá občanskému sdružení Za zdravý Ráječek povinnost zaslat společnosti WANEMI CZ omluvu za svá nepravdivá tvrzení o projektu a o firmě WANEMI CZ?“

Sproslá lež! Naopak! Žaloba na údajné poškození (údajně) dobrého jména společnosti byla z rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě v celém rozsahu zamítnuta a na Wanemi CZ byl následně uvalen exekuční příkaz na zaplacení soudních výloh žalovaným.

  • společnost WANEMI CZ zaplatila v roce 2010 městu Zábřeh kupní cenu za pozemky pro realizaci svého záměru – celkem více než 11,5 milionů korun?

Wanemi CZ zaplatila na základě podle a licoměrně tehdejším místostarostou Sommerem podepsané smlouvy, nezaplatila kupní cenu ve stanovené lhůtě a nakonec peníze odmítla přijmout zpět, když je město chtělo vrátit.

  • WANEMI CZ má v rámci svého záměru vybudovat kompenzační opatření pro volně žijící živočichy na ploše cca 8 hektarů za průmyslovou zónu?

Namísto toho stále probíhá soudní spor o udělení výjimky ze zvláště chráněných druhů zvířat, které záměr Wanemi CZ postihne v jejich přirozeném prostředí.

  • WANEMI CZ má v rámci svého záměru vysadit zelený pás stromů a keřů mezi železniční vlečkou a Moravskou Sázavou tak, aby došlo k oddělení průmyslové zóny a obytné zástavby v Ráječku?

K smíchu! Jen naprostý blázen by si mohl myslet, že pár metrů široký pruh stromořadí a několik keřů (co by se na vyčleněné plochy pro tzv. „ozelenění“ vešlo) může splnit požadavek z EIA na „vytvoření účinné bariérové zeleně, která bude eliminovat prach a hluk směrem k obytné zástavbě“.

  • občané Pavel Trhal a Jaroslava Wolná podali žalobu na určení neplatnosti smlouvy o budoucí smlouvě na odkup pozemků pro realizaci záměru, uzavřené mezi WANEMI CZ  a městem Zábřeh a soud prohráli?

Soudní žalobu podali tehdy (v r. 2008) tito občané proto, že tehdejší vedení města samo takovou žalobu nepodalo a právní legitimace k podání takové žaloby podle soudu přísluší pouze stranám žalované smlouvy.