Město Zábřeh a jeho role v územním řízení

Ačkoliv jsme občany Zábřeha o svých aktivitách neinformovali, neznamená to, že jsme žádnou aktivitu nevyvíjeli. Ukázkou toho, že nám neustále záleží na tom, jak se Město Zábřeh staví ke své roli v kauze Wanemi, je naše role v pokračujícím územním řízení záměru „Využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných surovin při výrobě papíru v průmyslové zóně v Zábřehu“. Posuďte sami, zda Město Zábřeh „funguje“, jak by mělo:

 

O účastenství Města Zábřeh v pokračujícím územním řízení záměru „Využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných surovin při výrobě papíru v průmyslové zóně v Zábřehu“

Přes všechny zjevné nedostatky a objektivní vady a probíhající soudní spory opakovaně obnovil stavební úřad v Zábřeze územní řízení na umístění stavby záměru „Využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných surovin při výrobě papíru v průmyslové zóně v Zábřehu“. Na 2.8.2016 v 10:00 hod. svolal na Městský úřad v Zábřeze koncentrační ústní jednání a k dnešnímu dni dokonce už na veřejné desce vyvěsil oznámení o stanovení termínu k podání posledních připomínek před VYDÁNÍM ROZHODNUTÍ!!!  To de facto znamená, že stavební úřad měl v úmyslu tímto UKONČIT veřejné projednávání záměru.

Již samotná volba termínu ústního jednání (dopolední hodina, doba dovolených, malý jednací prostor zasedací místnosti) dokazuje, že stavební úřad rozhodně nemá zájem na velké účasti veřejnosti na takto důležitém jednání a naopak se všemožně snaží této účasti klást překážky. Nic přece nebrání úřadu, aby jednání ve veřejně sledované věci svolal na odpolední hodinu úředního dne, kdy by se alespoň větší část občanů mohla dostavit jen za cenu dřívějšího odchodu ze zaměstnání a nemuseli si tak brát celý den dovolené!!! To pokládáme za „naschvál“ městského úřadu (vedeného tajemníkem města). Také CHCEME UPOZORNIT na velmi podivnou formu a velmi „diskrétní“ postup města  při zveřejňování tohoto pokračování územního řízení a svolání zásadního a jediného ústního jednání pouhým zatlučením provizorní „úřední desky“ na okraji zástavby města na údajném místě stavby a vyvěšení textu na úřední desku města. Nebýt toho, že si této desky všimlo pár pozorných obyvatel, nikdo by nic o obnoveném řízení netušil. Město jako instituce má k dispozici několik prostředků, jak občany informovat o zásadních událostech ve městě, ale ani v jednom z informačních kanálů Města Zábřeha se o tomto obnoveném řízení v tak sledované věci nedočteme zhola nic!!! (Nejde přece o nic menšího, než o záměr, kvůli kterému hlasovaly v referendu tisíce občanů města!!! Nejde také o nic menšího, než o 6,5 miliardovou investici ve městě s významnými dopady na život ve městě a v neposlední řadě o vleklé soudní spory s potenciálními deseti až stamilionovými sankcemi ve hře…)  Je tedy víceméně dílem náhody, zda někdo z pozorných občanů města někde na kraji města postřehne jakousi dřevěnou tabuli a několik stále ještě aktivních občanů nezačne bít na poplach… To je pro nás velmi tristní zjištění a je to MIZERNÁ VIZITKA STAVU KOMUNIKACE MĚSTA S JEHO OBČANY v tak významných momentech pro celé jejich mnohaleté úsilí. (Rovnou jen můžete občanům vzkázat: „Máte si číst vývěsku. Tam to bylo.“)

Nejvarovnější však je fakt, že až po písemné výzvě směřující od zástupců občanského sdružení přímo starostovi města Johnovi, začalo město (resp. starosta města) uvažovat o případných námitkách do tohoto řízení. (viz Náměty a doporučení Městu Zábřeh v rámci ÚŘ Wanemi). Zástupci o.s. vyzvali město, jako „nejsilnějšího“ účastníka řízení“ (vlastník většiny dotčených pozemků a zástupce občanů města) k aktivní účasti na územním řízení záměru a k podání námitek za Město Zábřeh. K dispozici nabídli již několikrát uplatňované námitky z předešlého průběhu řízení, stejně jako relevantní námitky občanského sdružení Za zdravý Ráječek o.s.  Včetně napadení nezákonného postupu při projednání EIA, který proběhl podle starého zákona o EIA a byl „potajnu“ obnoven. Nyní lze tento proces soudně napadnout.

Je třeba znova zdůraznit, že v obnoveném územním řízení mělo být vyhlášené koncentrační ústní jednání, svolané stavebním úřadem Zábřeh na 2.8.2016 v 10:00 hod.,  jedinou a poslední příležitostí pro podání námitek a stavební úřad byl schopen a nepochybně ochoten na další, později podané námitky, nebrat zřetel!!! NEBÝT NAŠÍ DŮRAZNÉ INTERVENCE, NEBYLO BY ZA MĚSTO ZÁBŘEH PODÁNO NIC A DŮSLEDKY SI LZE SNADNO DOMYSLET! A co je nejhorší: Ani v prodloužené lhůtě nepodalo město ŽÁDNÉ NOVÉ NÁMITKY! Pouze zopakovalo již dříve podané a namítlo neplatnost EIA. To je u tak zásadní kauzy doklad naprosté ignorace a nepochopení možných důsledků pro celé město a jeho obyvatele. Vzhledem k tomu, že ani po urgencích a výzvách k doplnění námitek (které občanské sdružení řešilo přímo se starostou města Johnem) nedošlo k posunu v postoji starosty, obrátili se zástupci občanského sdružení oficiálně na vedení města touto opakovanou výzvou.

V případě předpokladatelné soudní dohry odvolacího řízení by byla ABSENCE RELEVANTNÍCH NÁMITEK MĚSTA (jako účastníka s nejsilnější právní legitimací pro podání námitek) fatálním zanedbáním a NEODSTRANITELNOU CHYBOU (tzn. jakékoli další námitky by již nebylo možné uplatnit a žádný soud by k nim nepřihlížel).

Závěrem si dovolíme jen shrnout, že od roku 2009 (!) probíhá stavebním úřadem v Zábřeze nezákonně, uměle a úmyslně prodlužované územní řízení na záměr, u něhož žadatel OD POČÁTKU NEDOKÁZAL PROKÁZAT SVŮJ VZTAH K DOTČENÝM POZEMKŮM a na který Město Zábřeh nedá, podle výsledku referenda, k dispozici své pozemky.  Takové řízení mělo být již od počátku jednoznačně ZASTAVENO a Město Zábřeh má dozajista k dispozici prostředky, jak toho dosáhnout (kdyby se o to ovšem někdo snažil).

Město má také odpovědnost za svůj majetek (SEDM LET ZABLOKOVANÉ POZEMKY V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ) a musí jej řádně spravovat a nemůže při tom jen spoléhat na aktivitu svých občanů, kteří sledují veřejně prospěšné cíle.

Odpověď pana starosty ve stylu: „My jsme cosi sepsali, a jestli se vám TO zdá málo – podejte si svoje námitky sami!“ přikládáme – můžete shlédnout ZDE.